Bebekekspress Logo

Mağaza Sözleşmesi

Mağaza Sözleşmesi

 


SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR


İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Hasoğlu Plaza Kat:3 Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde bulunan Bebek Ekspres Elektronik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.  (Bebek Ekspres) ile diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan satıcı (“Satıcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin tarafları Bebek Ekspres ve Satıcı olarak belirlenmiştir. İşbu Sözleşmenin ekleri ve websitesin’de sunulan Bebek Ekspres hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı metinler, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olacaktır. 

 

Satıcı, Bebek Ekspres tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, Bebek Ekspres de Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

Satıcı, işbu Sözleşme ile Bebek Ekspres’i, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin Bebek Ekspres’e yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

 

2. TANIMLAR


Websitesi                    : Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve

Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai
hakları Bebek Ekspres’ye ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen
"Hizmetler"in sunulmakta olduğu anneekspres.com ve
bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi
ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, websitesinde sunulan
uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği,

kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.Hizmet/Hizmetler      :Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında
yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla Bebek Ekspres tarafından
İnternet sitesinde sunulan; ilan yayınlama, satışa
aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade
eder.

Alıcı                           : Internet sitesinde üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz
edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi
Üye’yi ifade eder.

  

Satıcı                          : Internet sitesi  üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı
                                   ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz
                                   eden tüzel/gerçek kişiyi ifade eder.

 

Kullanıcı                     : Websitesi’ne erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

İşgünü                        : Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder.
                                  

3. SÖZLEŞMENİN AMACI

 

Bebek Ekspres, anneekspres.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Bebek Ekspres, Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

 

4.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


İşbu Sözleşme’nin konusunu, Bebek Ekspres internet sitesinde’da Bebek Ekspres tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına Bebek Ekspres tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Bebek Ekspres internet sitesinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır.


Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; Bebek Ekspres, işbu ticari faaliyette sadece, Bebek Ekspres internet sitesinde Satıcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcılar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir.

 

Satıcı, bu internet sitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


5.1. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1.a Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi"  ("Ek1")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı  tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Bebek Ekspres’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.5.1.b. Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satınalma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. Bebek Ekspres’in Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle Bebek Ekspres’in herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.c. Satıcı, Bebek Ekspres internet sitesinde satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.d. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın  Bebek Ekspres internet sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için  ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bebek Ekspres münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın  Bebek Ekspres internet sitesinde herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.


5.2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Görsellerin Satıcı tarafından Bebek Ekspres’e verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın Bebek Ekspres’e 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.3. Satıcı, Bebek Ekspres internet sitesinde yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere 3.Kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde Bebek Ekspres’in bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 5.4. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 

5.4.a.Satıcı,  Bebek Ekspres internet sitesinde satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri eser sahibinin rızası ile Bebek Ekspres internet sitesi’de satışa sunduğunu, 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal Bebek Ekspres’ne temin edeceğini aksi halde Bebek Ekspres’in Satıcı’nın internet sitesindeki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.4.b.Satıcı’nın Bebek Ekspres internet sitesinde satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın Bebek Ekspres tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, Bebek Ekspres’in işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 s ayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

5.5. YASAL MEVZUAT HÜKÜMLERİ

 

5.5.a.Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların  uygulamaları başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın site üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek site üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, Bebek Ekspres’in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Bebek Ekspres’i her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde Bebek Ekspres’in uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.5.5.b.Satıcı, Bebek Ekspres internet sitesinde ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.


5.6. Satıcı, Bebek Ekspres portalına üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının  güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi  kullanılarak Portal’da Bebek Ekspres aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, Bebek Ekspres’in bu işlemlerden kaynaklanan zararlarını karşılamakla yükümlüdür.5.7.  Bebek Ekspres Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Bebek Ekspres,bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmeler in yapılması amacıyla Bebek Ekspres’in ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin Bebek Ekspres tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.


5.8. Satıcı, Bebek Ekspres internet sitesinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini siteye teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Bebek Ekspres internet sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Bebek Ekspres tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.9. Satıcı,  Bebek Ekspres internet sitesinde sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Bebek Ekspres internet sitesinde satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

 

 

5.10. Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Bebek Ekspres internet sitesi üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Bebek Ekspres internet sitesinde üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Siteden ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun site dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın site dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’la site dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı Bebek Ekspres’in bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudan Satıcı’ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır.

 

5.11. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. Uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle Bebek Ekspres’in uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.12. Satıcı, Bebek Ekspres internet sitesi’deki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca öncesinde Bebek Ekspres’in yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır. Satıcı aksi halde 50.000 TL (elli bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


6. Bebek Ekspres Hak ve Yükümlülükleri

 

Bebek Ekspres’in internet sitesinin tam ve gereği gibi çalışabilmesi için sitede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla Bebek Ekspres, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

 

7. Bebek Ekspres’in sözleşmeyi FESİH hakkı

 

7.1. Satıcı, Bebek Ekspres internet sitesinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Bebek Ekspres, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda Bebek Ekspres’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Bebek Ekspres’in herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

 

 

7.2. Bebek Ekspres tarafından Satıcı’nın sitede orjinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit  dilmesi halinde, Satıcı Bebek Ekspres’e 50.000 TL (elli bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, Bebek Ekspres’in bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, Bebek Ekspres’in işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.


8. Bebek Ekspres  tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha  Bebek Ekspres internet sitesine alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Bebek Ekspres internet sitesine üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Bebek Ekspres internet sitesine üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

 

9.Bebek Ekspres internet sitesi sunulacak olan Hizmetler’in ve Bebek Ekspres  tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil koşullar Bebek Ekspres tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Ayrıca gerekli görüldüğü taktirde komisyon oranlarında Bebek Ekspres tarafından değişiklik yapılabilecektir. Şu kadar ki, Taraflarca aksi yönde bir anlaşma olmaksızın Bebek Ekspres internet sitesi fiyat ve stok bilgilerini değiştiremez.

 


10. Bebek Ekspres internet sitesinden satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini Bebek Ekspres’e 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, Bebek Ekspres tarafından site üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kararını Bebek Ekspres’e iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir. Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halinde Bebek Ekspres tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. Bebek Ekspres işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.


11. Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Bebek Ekspres internet sitesinden satın aldığı ürünleri 15 (on beş) gün içerisinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12. Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde Bebek Ekspres  uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. Bebek Ekspres internet sitesinde bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.

 

 

13.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ


Bebek Ekspres, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi internet sitesi üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her hangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

 

14. GİZLİLİK


14.1 Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında  tarafların ve  çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 3 (üç) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.


14.2. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri  vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

 

15. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


15.1. Satıcı veri işleyen sıfatı ile Bebek Ekspres  ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği her hangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm  eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe  girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


15.2. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Satıcı Bebek Ekspres adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;


a) Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve Bebek Ekspres’in tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, Bebek Ekspres’in belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,

 

 

b) Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu 7. Maddedeki yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,


c) Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak Bebek Ekspres’in menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda Bebek Ekspres’i derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği Bebek Ekspres’e vermeyi ve Bebek Ekspres ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan
yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak Bebek Ekspres tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,


d) İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya  devam edecektir.

 

 

 KATAGORİ KOMİSYON ORANLARI

 

 

  

 

 

 16. MÜCBİR SEBEPLER


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep  erimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

17. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME


Taraflar, her zaman 30 (otuz) gün önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu  sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

 

18. DEVİR  ve TEMLİK YASAĞI


Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini Bebek Ekspres’in yazılı izni  olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Bebek Ekspres’in yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemleri geçersizdir.

 

19. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME


İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


20. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ


Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Bebek Ekspres’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucul arında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 21. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

22. BİLDİRİM

Satıcı ve  Satıcı’nın Bebek Ekspres internet sitesine üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın sitede kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma
yükümlülüğü olacaktır.


23. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Taraflar’ca yarı yarıya karşılanacaktır.


24. YÜRÜRLÜK

24 (yirmi dört) maddeden ve 5 (bes) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

EKLER:
EK1: Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi
EK2: Yasaklı Ürünler Listesi
EK3: Finansal Şartlar
EK4: Bilgilendirme ve Muvafakatname
EK5: Vade ve Komisyon Tablosu

 

BEBEK EKSPRES ELEKTRONİK HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                   SATICI